Saská Kamenice, jak zní český překlad názvu Chemnitz, je nově nejblíže položený vlakotramvajový systém od českých hranic. Dlouho očekávané propojení regionální železnice a tramvajové dopravy ve městě tu nastalo koncem roku 2016 a od té doby se postupně zdejší síť vlakotramvají rozšiřuje. Prvopočátky tohoto systému však fungují v Chemnitz už od roku 2002, tehdejší linka 522 byla nyní spolu s nástupem dalších vlakotramvajových linek přeznačena na C11. Písmeno C je také symbolem zdejších vlakotramvají, kterým tu říkají Chemnitz Bahn a jsou součástí velkého dopravního projektu Chemnitzer Modell. Více již reportáž přibližující dopravu v Saské Kamenici po 6 letech od poslední návštěvy.

Zatímco první vlakotramvaj v podobě linky 522 využívající částečně tramvajovou síť v Chemnitz a částečně železnici do městečka Stollberg, úspěšně funguje již od roku 2002, pořádný rozvoj vlakotramvají nastal až koncem roku 2016. Tomu předcházela částečná přestavba hlavního vlakového nádraží, kde místo dvou okrajových kusých železničních kolejí dostaly místo tramvaje včetně nové smyčky a významně se tak zkrátily zdejší nevhodně dlouhé přestupy na vlak. Zároveň jsou tyto dvě koleje napojeny na běžnou železniční síť a právě tudy vyjely v závěru roku 2016 tři nové vlakotramvajové linky označené...
Setkání všech tří druhů tramvají a vlakotramvají v Chemnitz na nové zastávce Hlavní nádraží – zrušením dvou kusých železničních kolejí vzniklo toto propojení tramvajové a železniční dopravy. Vlakotramvaj vpravo umí jezdit i bez trolejí, červená vlakotramvaj uprostřed jezdí na prapůvodní lince do Stollbergu a má mnoho podobného s klasickou tramvají vlevo.
Ukázka přestupu mezi tramvají a vlakem na hlavním nádraží – dvě krajní kusé železniční koleje byly zrušeny a místo toho vede nádražní halou nová tramvajová smyčka, kde končí linky 4, 6 i první vlakotramvaj C11 (dříve 522). Na této zastávce stahují nové vlakotramvaje C13-C15 pantografy, startují naftový motor a dále pokračují po železnici do regionu.
Tudy vjíždí tramvajová trať pojížděná tramvajemi i novými vlakotramvajemi do haly hlavního nádraží. Linky C13-C5 fungují od prosince 2016 a jezdí na nich zatím 8 těchto španělských vozidel Vossloh. Po této trati pokračují přes centrum města do nové konečné zastávky Stadlerstrasse.
Zpočátku vedly nové vlakotramvaje spolu s městskými tramvajemi jen do centrální přestupní zastávky (Zentralhaltestelle), od května 2017 jsou však prodlouženy po zcela nové trati do zastávky Stadlerstrasse na jižním předměstí. A do prosince 2017 by se tato nová trať měla prodloužit o další 3 zastávky ke zdejšímu kampusu Technické univerzity. Do nové zastávky Technopark pojede souběžně s vlakotramvajemi také nová tramvajová linka 3 z Hlavního nádraží. A hned za novou konečnou Technopark se vybuduje další napojení na železniční síť, tentokrát pro novou linku C18 vedenou v půlhodinovém taktu...
Původně končily nové vlakotramvaje v této centrální přestupní zastávce Zentralhaltestelle, kde se potkávají všechny tramvajové a většina autobusových linek. V květnu 2017 byly všechny tři linky, z nichž každá jezdí jednou za hodinu, prodlouženy do nové konečné zastávky Stadlerstrasse na jižním okraji centra města.
Od května 2017 funguje tato nová krátká tramvajová trať do zastávky Stadlerstrasse, kterou nyní obsulhují pouze vlakotramvajové linky C13 – C15. Od prosince se však plánuje prodloužení trati jižním směrem a zavedení městské tramvajové linky č. 3.
Zatím nemá nová tramvajová trať kvůli své krátké trase a pouze jedné zastávce příliš velký význam, od konce roku 2017 však tudy pojedou tramvaje i vlakotramvaje na novou konečnou Technopark k sídlu zdejší technické univerzity. Nová trať nyní dobře slouží alespoň jako obratiště nových vlakotramvajových linek.
Aktuální konec tramvajové trati poblíž zastávky Stadlerstrasse, pilně se však pracuje na dalších 3 zastávkách jižním směrem. Ve vzdálenější budoucnosti by tudy měla jet i nová vlakotramvajová linka C18, která se napojí na regionální železnici díky nové propojce poblíž nové konečné Technopark.
Nové vlakotramvaje mají dveře ve dvou výškových úrovních, aby umožnily zastavovat jak na tramvajových tak železničních zastávkách. Výškový rozdíl pomáhá překonat ještě vysouvací schůdek, tramvajové zastávky s provozem vlakotramvají také procházejí přestavbou, v části jejich nástupiště se zvyšuje nástupní hrana, aby byl přístup do vlakotramvaje plně bezbariérový.
Nových vlakotramvají Vossloh je zatím 8, jsou opatřeny nátěrem integrovaného systému VMS a jsou označeny logem C, které značí zdejší vlakotramvajový systém „Chemnitzer Bahn“. Pro další rozvoj linek označených písmenem C se v nejbližší době očekává dodání dalších 4 vozidel.
Na rozdíl od linky C11, kde již od roku 2002 jezdí kloubové plně nízkopodlažní tramvaje Variobahn (velmi podobné zdejší městské verzi) na nových linkách C13, C14 a C15 jezdí 8 tříčlánkových obousměrných částečně nízkopodlažních tramvají Citylink od firmy Vossloh, vyrobených ve Španělsku. Tato vozidla splňující jak tramvajové, tak i železniční předpisy, jsou vybavena také dieselovým pohonem pro provoz na železničních tratích. V zastávce Hlavní nádraží tedy probíhá změna pohonu. Rozdílná nástupní výška tramvajových a železničních zastávek je řešena různou nástupní výškou dvou dvojic dveří....
Zde je zachycena vlakotramvaj, poháněná již naftovým motorem poblíž zastávky Wittgensdorf, kde jezdí souběžně s klasickou železniční dopravou. Tudy jezdí také rychlíky do Lipska. Linky C13, C14 a C15 se z hlavního nádraží rozjíždějí severovýchodním směrem po 3 regionálních tratích, každá linka má interval 60 minut.
Nové vlakotramvajové jednotky jsou 37 metrů dlouhé, klimatizované s 94 pohodlnými sedačkami a mají i WC, které se však nesmí v městských úsecích používat.
Setkání původní vlakotramvaje 522, nyní pod číslem C11 s běžnou tramvají v rušné zastávce Zentralhaltestelle. Tyto tramvaje Variobahn tvoří základ tramvajové dopravy v Chemnitz.
Aktuálně probíhá rekonstrukce části centrálního přestupního uzlu, kde vznikne nová kolej a také nový pruh pro autobusy – zřejmě příprava na posilování MHD včetně vlakotramvají. Tento projekt změny jízdních řádů má název NETZ 2017+ a změny mají vstoupit v platnost v prosinci 2017 včetně nové tramvajové linky 3 nebo nové okružní autobusové linky 82.
Nové jednotky jsou 37 metrů dlouhé klimatizované s 94 pohodlnými sedačkami a mají i WC, které se však nesmí v městských úsecích používat. Nová částečně nízkopodlažní vozidla s otočnými podvozky mají také výrazný červenozelenobílý nátěr odrážející barvy integrovaného systému VMS. Vlakotramvaje provozuje stejně jako původní linku 522 (nyní C11) společnost Citybahn Chemnitz. Pro další rozšiřování bude potřeba více vozidel, a proto by měly do konce roku 2017 dorazit ještě 4 kusy. Celkem 12 vozidel by mělo vystačit i pro plánovanou linku C18 (od prosince 2018). Chybějící čísla značí, že plány na...
Vzorný přestup mezi tramvajemi a autobusy v konečné zastávce Hutholz na jihozápadním okraji města. Tramvajové linky 4 a 5 obsluhují zdejší velká sídliště. Přestoupit můžete na řadu autobusových linek. Jejich koncová číslice značí délku intervalu, například linka končící dvojkou jezdí každých 20 minut.
Těchto legendárních tramvají T3D, které prošly poměrně zásadní rekonstrukcí, při které se výrazně změnil jejich původní vzhled, jezdí v Chemnitz ještě kolem 20 a budou jezdit až do roku 2019, kdy se očekává dodávka nových tramvají.
Další vzorový přestup na konečné zastávce Altchemnitz mezi linkou 6 a páteřní autobusovou linkou 51, která jezdí každých 10 minut. Tomuto vytíženému autobusu ve špičkách pomáhá ještě zrychlená linka E51. V části trasy této vytížené linky povede od prosince 2017 prodloužená tramvajová trať do zastávky Twchnopark.
Staré, ale stále dobře sloužící české tramvaje T3D. V roce 2019 budou nahrazeny opět českými tramvajemi – výběrové řízení na 14 nových nízkopodlažních tramvají vyhrála plzeňská Škoda.
V interiéru české tramvaje T3D nechybí jízdenkový automat ani zvýšený počet sedaček. V letních měsících potěší účinné větrání z průběžného kanálu nad okny, které statečně nahrazuje chybějící klimatizaci.
A co ostatní městská doprava v Saské Kamenici? Stále tu současně s nízkopodlažními tramvajemi Variobahn jezdí původní, i když modernizované tramvaje T3D ve dvojicích. Těchto legendárních vozů jezdí ještě minimálně 22 a jezdit budou do doby dodávky dalších nových tramvají, která se očekává do roku 2019. V kontraktu na 14 nových článkových tramvají zvítězila plzeňská Škoda. Aktuálně probíhá rekonstrukce části centrálního přestupního uzlu, kde vznikne nová kolej a také nový pruh pro autobusy – zřejmě příprava na posilování MHD včetně vlakotramvají. Tento projekt změny jízdních řádů má název NETZ...
Vlakotramvaj Variobahn jezdí už od roku 2002 a zde přijíždí z příměstského úseku do výhybny na kraji Chemnitz. Původní číslo 522 bylo nahrazeno novým označením C11. Tato linka vedená do městečka Stollberg využívá bývalou nákladní trať a svým samostatným provozem se liší od nových vlakotramvají, které jezdí souběžně s ostatním železniční dopravou i nadále. V cílovém stavu by mělo do okolí Chemnitz vyjíždět celkem 8 vlakotramvajových linek (C11 – C18)
Konečná linky 2 Berndsodrf. Mimo vlakotramvají funguje v Chemnitz 5 tramvajových linek. Dosud neobsazené číslo 3 bude využito již od prosince 2017 na nové trati do zastávky Technopark.
Na zastávce původní vlakotramvaje 522, nyní označené jako C11 na samém okraji Chemnitz, zastavuje i tato minibusová linka 36. Linky končící šestkou jezdí zpravidla v hodinových intervalech a od prosince 2017 budou v rámci projektu  NETZ+ neboli velké změny jízdních řádů, přečíslovány a budou končit devítkou.
Městské autobusy městského dopravy CVAG mají tento typický modrožlutý nátěr a v poslední době nosí autobusy výrazné propagační slogany, jako například tento. Ve vozovém parku autobusů převládají značky Mercedes-Benz a MAN.
Ani na této autobusové konečné (Ebersdorf), kde se přestupuje mezi páteřní a místní autobusovou linkou, nechybí elektronické odjezdové panely s aktuálními informacemi. Zajímavostí je souběžné označení autobusů více linkami – s důvodu přehlednosti jsou některé regionální spoje vložené do tras městských páteřních linek označeny jak městským (21), tak i příměstským číslem (254). Na území města je ale výraznější městské číslo.
Chemnitz je jedno z mála německých měst, kde funguje noční doprava každý den v týdnu. Reklamu na tuto v Německu nadstandardní službu vozí i staré české tramvaje T3D.
Místní dopravní podnik se vzorně stará také o historii – důkazem je tato zrenovovaná již historická tramvaj Tatra T3D v původních barvách zdejšího podniku. CVAG s ní vyjíždí na různé komerční a příležitostné jízdy.
Neobvyklý pohled na českou tramvaj T3D v prostorách hlavního vlakového nádraží. Díky propojení tramvajové a železniční dopravy tu vyrostlo nové obratiště pro linky 4, 6 a C11 s mnohem lepší návazností na železnici než dříve.
Výrazné proměny se dočkala také regionální železniční doprava na delší vzdálenosti. Na hlavní trati mezi městy Drážďany, Chemnitz, Zwickau a Hof vystřídala Německé státní dráhy nová společnost MRB, jejíž zkratka v překladu znamená Středoněmecké regionální dráhy. Od června 2016 tak jezdí v okolí Chemnitz 29 zcela nových elektrických jednotek Alstom Coradia (16 pětivozových a 13 třívozových). Společnost MRB patří pod koncern Transdev a jezdí po území tří spolkových zemí a pěti integrovaných dopravních systémů. Nové jednotky jsou částečně nízkopodlažní, mají však poměrně fádní nátěr i celkem...
Od června 2016 jezdí z Chemnitz do Drážďan i do Cvikova 29 zcela nových elektrických jednotek Alstom Coradia (16 pětivozových a 13 třívozových). Nový dopravce - společnost MRB - patří pod koncern Transdev a vystřídal tu na regionálních vlacích i rychlících národního dopravce DB.