Renesance tramvají v Nice

Luxusní cyklostezka lemuje celé pobřeží a dělí oblázkové pláže od rušných ulic města (foto: autor).

         Nice je páté největší francouzské město, ležící ve východní části Azurového pobřeží, necelých 30 km od hranic s Itálií. Město je srdcem aglomerace, čítající 900 000 obyvatel. Je nejen vyhledávaným letoviskem, ale i důležitým dopravním uzlem díky mezinárodnímu letišti Nice-Côte d´Azur, které leží na výběžku do Středozemního moře ležícím pouhé 4 metry nad mořskou hladinou.

Pohled na město od východu. V popředí je zátoka s přístavem. Odtud také míří trajekt na Korsiku (foto: autor).

         Letiště je druhým nejvýznamnějším leteckým přístavem Francie a obsluhuje hustě osídlenou aglomeraci Azurového pobřeží včetně nedalekého Monackého knížectví. Z Nice také vyplouvají trajekty na Korsiku. Městem prochází významná železniční trať kopírující středomořské pobřeží, po které jezdí v hustém sledu moderní patrové elektrické jednotky SNCF.

Oblázková pláž je rozprostřena na území celého městského pobřeží (foto: autor).

         Nice je ohraničeno z jihu Středozemním mořem, ze severu rychle stoupajícím pohořím národního parku Mercantour, který se dále zvedá až k Francouzským Alpám. Na západě omezuje město ústí řeky Var. Na východě se městská zástavba rychle mění v ta nejluxusnější sídla.

Plánek linkového vedení MHD v Nice. Trasování linek severně od břehů moře dává tušit zajímavé sklonové poměry reliéfu (foto: autor).

         Kvůli velmi členitému terénu a značné hustotě osídlení tu najdete obdivuhodné silniční stavby, které zpřístupnily i těžko dosažitelné a přesto obydlené vrcholky zdejších vápencových kopců. Celé město na pobřeží lemuje bílá oblázková pláž, v létě okupovaná místními obyvateli i cizími turisty. Pláž je od městské zástavby oddělena luxusní cyklostezkou, na které je ovšem rychlost omezená na 20 km/h. Podél cyklostezky vede nábřežní silnice, po které je vedeno mnoho zdejších linek MHD.

Městské autobusy francouzských značek Heuliez a Renault jsou oděny do jednotného modrobílého kabátu (foto: autor).

         Městskou dopravu v Nice zatím tvoří pouze autobusy. Již brzy ale bude mít další francouzské město kolejovou MHD. Nice se v roce 2002 rozhodlo řešit problém nedostačující autobusové dopravy i překypující individuální dopravy pomocí klasické tramvaje. První linka by měla být zprovozněna v září 2007.

Svézt se můžete i tímto stařičkým kloubovým Renaultem. Zachycen je v červenci 2006 na konečné u přístavu (foto: autor).

         Nicméně tramvaje nejsou pro Nice ničím novým, elektrická pouliční dráha fungovala v Nice již od roku 1903. Bohužel naposledy vyjely tramvaje do ulic v roce 1953.

Logo jediného dopravce MHD v Nice a okolí.

         Městskou dopravu v Nice a okolí provozuje společnost Ligne d´Azur, člen nadnárodní skupiny Veolia Transport. Objednatelem veřejné dopravy je CANCA - sdružení měst a obcí v aglomeraci Nice. MHD v Nice tvoří zhruba 80 autobusových linek. Jejich intervaly jsou různé a zároveň francouzsky nepravidelné. Denní provoz je ukončen již ve 21:00, poté nastupují noční linky N1 až N4 o jednotném intervalu 30 minut, které obsluhují nejosídlenější čtvrti, ale jezdí jen do půlnoci.

Logo objednatele veřejné dopravy v Nice a okolí, čili svazku dotčených měst a obcí (CANCA).

         Vedle klasických linek jezdí do méně osídlených kopcovitých čtvrtí autobusy na zavolání, tzv. Créabus. Tyto mikrobusy nemají určenu pravidelnou trasu, pouze je vyznačena oblast působnosti, ve které se může mikrobus pohybovat. Kromě 6 linek (oblastí) Créabusu existuje ve městě Cagnes-sur-Mer ještě 5 dalších mikrobusových linek na zavolání.

Nová tramvaj pro Nice - pětičlánková stoprocentně nízkopodlažní obousměrná tramvaj od Alstomu (foto: CANCA).

         Ligne d´Azur provozuje na svých linkách autobusy nejrůznějších délek v jednotném modrobílém nátěru. Ve vozovém parku jsou zastoupeny francouzské značky Heuliez a Renault, jejichž výrobky se s postupem času vzájemně stále více podobají. Díky zavedení jednotného tarifu pomocí provozovatele Ligne d´Azur a objednatele CANCA tu v širokém okolí Nice vznikla jakási forma integrované dopravy.

Mapka hustoty osídlení jednotlivých částí města. Žlutá čára vyznačuje budoucí trasu linky 1, která tak viditelně obsluhuje nejobydlenější oblasti Nice (foto: CANCA).

         Dříve mělo totiž každé město v této aglomeraci své vlastní tarifní podmínky, takže i když se zde nejedná o klasickou formu integrované dopravy, přeci jen došlo ke zjednodušení a zpřehlednění veřejné dopravy v okolí. Podobným způsobem se ve Francii postupuje i v okolí jiných větších měst. Mnohde se tak veřejná doprava integruje a zkvalitňuje jen v dosahu těchto měst a odlehlejší obce mají smůlu. Ale záleží na postoji každého départementu. Nutno vyzdvihnout, že v okolí Nice zasahuje tato "integrovaná" doprava až 20 km do hloubi vnitrozemí, a to i do spoře osídlených oblastí.

Trasování tramvajových linek v Nice. Zeleně je vyznačena linka 1, béžovou barvou jsou vyznačeny ostatní později budované úseky, šedivá barva zobrazuje stávající železniční trať (foto: CANCA).

         Do prostředků městské dopravy se nastupuje pouze předními dveřmi a pro výstup i nástup je nutno dát řidiči odpovídající znamení. Systém jízdného radikálně zvýhodňuje časové jízdenky, se kterými můžete cestovat svobodně a bez zábran v rámci vymezené oblasti a časové platnosti jízdenky. Zastávky MHD jsou vybaveny kvalitními prosklenými přístřešky, které poskytují bohaté dopravní informace včetně podrobné mapy linkového vedení v celé oblasti.

Linkové vedení budoucí tramvajové sítě v Nice. Výstavba linek 1 i 2 je rozdělena na dvě etapy (foto: CANCA).

         Zastávkové jízdní řády mají typicky francouzskou podobu, čili oproti našim zvyklostem je tabulka časů pootočena o 90 stupňů. Vedle klasických linek zahrnutých v městském (aglomeračním) tarifu tu jezdí dálkové linky systému TAM, s číslováním od 100 výše. I na těchto linkách ovšem platí zdejší jednotný tarif, i když s určitým omezením v některých úsecích. Asi nejzajímavější je linka 100, která jezdí v intervalu 10-15 minut po celý den po pobřeží mezi Nice a Mentonem - nejvýchodněji položeným francouzským městem na pobřeží. Tato linka je mezinárodní - projíždí totiž i Monackým knížectvím a zejména v létě je turisty velmi oblíbená, možná i díky klimatizovaným nízkopodlažním autobusům Setra.

Porovnání prostorových nároků jednotlivých druhů dopravy (vlevo tramvaj). Na všech obrázcích je přepravováno 240 lidí (foto: CANCA).

         Ale nyní již ke zmiňovanému projektu zavedení tramvajové dopravy v Nice. Jakousi nultou etapou bylo zřízení devítikilometrového vyhrazeného pruhu pro autobusy v centru města. Vyhrazený pruh do značné míry zrychlil provoz autobusových linek, které se jinak topily v každodenních kolonách automobilů.

Staveniště první linky poblíž zastávky Garibaldi v srdci Nice ve stavu z července 2006 (foto: autor).

         Autobusový pruh má délku 9,9 km, je na něm 28 zastávek, všechny se zvýšenou nástupní hranou. A právě v místech této autobusové komunikace by měla v příštích letech vyrůst druhá tramvajová linka.

Slavnostní příjezd první tramvaje na náměstí Masséna dne 16. prosince 2006 doprovázel mimořádný zájem veřejnosti (foto: CANCA).

         Výstavba té první v roce 2006 proměnila městské centrum v jedno velké staveniště. Nicméně již v létě 2006 byly některé úseky první linky skoro hotové. Zahájení provozu tramvajové linky č. 1 je projektováno na konec září 2007. Zprovozněn má být úsek dlouhý 8,5 km.

Představení nové tramvaje veřejnosti proběhlo na téměř dokončeném úseku v centru města. Trolejové vedení ještě nebylo zavěšeno, takže tramvaj musela být dotažena cizí silou. (foto: CANCA).

         Do roku 2020 je však plánována výstavba dalších dvou linek a také prodloužení linky 1 na severovýchodě. Celková délka tramvajové sítě by měla být 36 km. Již v prosinci 2006 byla zdejším obyvatelům představena první tramvaj Citadis od Alstomu, pětičlánkové stoprocentně nízkopodlažní obousměrné vozidlo vejcovitého tvaru ve stříbrném nátěru.

Interiér plně nízkopodlažní tramvaje nabízí dostatek světla i míst k sezení (foto: CANCA).

         Nice si vybralo klasickou tramvajovou dráhu, čili dvě kolejnice a trolej nad zemí. Různé francouzské pokusy o nekonvenční tramvaje a hybridní vozidla nebyly zřejmě pro Nice dost přesvědčivé, a tak vsadili na klasický a osvědčený model. První linka tramvaje v trase tvaru "U" povede nejhustěji osídlenými městskými čtvrtěmi, ale přesto přinese do ulic tolik potřebnou zeleň díky novým stromům či zatravněnému tramvajovému tělesu. Plánovaný špičkový interval linky 1 jsou 4 minuty.

Vizualizace trasy linky 1 poblíž Garibaldiho náměstí (foto: CANCA).

         V plánech nové linky je možné vidět zklidnění některých ulic, kterými bude tramvaj procházet, vyhrazení jiných ulic pouze pro autobusovou dopravu a dokonce zřízení pěších zón v některých ulicích s tramvajovým provozem. Linka 1 bude mít celkem 21 stanic a v druhé etapě bude prodloužena severovýchodním směrem podél říčky Paillon o další 4,5 km.

Vizualizace trasy linky 1 v dalších místech (foto: CANCA).

         Druhá linka povede z centra na západ těsně vedle pobřeží a na osmi kilometrech bude asi 10 stanic. Význam linky 2 bude spočívat také v napojení mezinárodního letiště. Druhou etapou linky 2 je její prodloužení o dalších 7 km západním směrem. Třetí linka bude navazovat na linku 2 u letiště a povede severním směrem podél řeky Var. Na 7 kilometrech bude umístěno 12 stanic. Spolu s výstavbou tramvajových tratí je počítáno také s budováním záchytných parkovišť P+R.

Vizualizace trasy linky 1 na Garibaldiho náměstí (foto: CANCA).

         Klobouk je nutno smeknout nad opravdu důkladnou propagací výstavby tramvají v Nice. Na internetu lze najít opravdu kompletní informace včetně vizualizací jednotlivých částí staveb, ze kterých také čerpá tento článek.

Tramvaj přinese do ulic tolik potřebnou zeleň. (foto: CANCA).

         Na závěr je vhodné popřát novému dopravnímu prostředku v Nice úspěšný start a oblibu u cestující veřejnosti. Tramvaje by i zde mohly do městské dopravy přilákat mnoho nových uživatelů a Nice by se mohlo stát zářným příkladem fungující a prosperující veřejné dopravy.

Vizualizace druhé etapy linky 1 (prodloužení severovýchodním směrem) (foto: CANCA).

Autor: Filip Drápal (s využitím podkladů Ligne d´Azur (www.lignedazur.com) a Communauté d´Agglomération Nice Cote d´Azur (www.tramway-nice.org))